Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej olsztyn.wiw.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego olsztyn.wiw.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 07-08-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21-08-2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu wyłączeń: 

Treści niedostępne: 

- pliki PDF, DOC itp, - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośednio w serwisie,

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikwane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

Aktualne oświadczenie sporządzono dnia 16-02-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynariii w Olsztynie na koordynatorów do spraw dostępności powołani są Katarzyna Białek i Sebastian Kaszkiel.

 Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewózki Insprktorat Weterynarii w Olsztynie,

3.monitorowanie działalności WSojewódzkiego Insepktoratu Weterynarii w Olsztynie z zakresie zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, na adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@olsztyn.wiw.gov.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Szarych Szeregów 2 (wejście główne) z 2 schodami oraz od parkingu (wejście dolne) na poziomie chodnika. Przy schodach do wejścia głównego brak jest podjazdu dla wózków, jednak istnieje możliwość zastosowania środka technicznego w postaci podjazdu ruchomego. Przed drzwiami zamontowany jest plan tyflograficzny. 

Po przekroczeniu wejścia głównego jest domofon z kamerą połączony z sekretariatem. W budynku nie ma recepcji. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami szklanymi. Po zgłoszeniu chęci wejścia jest możliwość przejazdu osoby na wózku (na parterze). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. na schodach przyklejone sa taśmy w kolorze kontrastowym. 

Za budynkiem, przy wejściu dolnym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie piwnicy. Wszelkie sprawy zgłaszane przez interesanta załatwiane będą w dużej sali konferencyjnej. Nad wejściami brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma toalety przygotowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

Do budynku prowadzą 4 wejścia dla kilentów, w tym 1 wejście od ulicy Warszawskiej (schody), 3 kolejne od ulicy Tuwima. Dwa wejścia do budynku od strony Tuwima znajdują się na poziomie chodnika na zewnątrz. Przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków. Dostęp do pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów (w szczególności punkty przyjęcia prób) jest zapewniony. 

 

W budynku zamontowany jest plan tyflograficzny. Na schodach przyklejone są taśmy w kolorze kontrastowym. 

Przed bydynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osob niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. W budynku nie ma systemów naprowadzających dżwiękowo osoby niewidome i słabowiądzące.

Aktualne oświadczenie sporządzono dnia 21.03.2022.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Raport o dostępności z dnia 29.03.2021 r. - załącznik

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (07.08.2020 godz. 10:35)
Publikacja: Radosław Grochowalski (21.08.2020 godz. 11:39)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Białek (21.03.2022 godz. 14:00)
Rejestr zmian