Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej olsztyn.wiw.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego olsztyn.wiw.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 07-08-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21-08-2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21-08-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Radosław Grochowalski, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@olsztyn.wiw.gov.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Szarych Szeregów 2 (wejście główne) oraz od parkingu (wejście dolne). Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego brak jest podjazdu dla wózków. Montaż podjazd będzie realizowany w niedługim czasie. Po przekroczeniu wejścia głównego jest domofon z kamerą połączony z sekretariatem. W budynku nie ma recepcji. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami szklanymi. Po zgłoszeniu chęci wejścia jest możliwość przejazdu osoby na wózku (na parterze). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Za budynkiem, przy wejściu dolnym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie piwnicy. Wszelkie sprawy zgłaszane przez interesanta załatwiane będą w dużej sali konferencyjnej. Nad wejściami brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma toalety przygotowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (07.08.2020 godz. 10:35)
Publikacja: Radosław Grochowalski (21.08.2020 godz. 11:39)
Rejestr zmian