Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 07.08.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024 r.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się pliki PDF, DOC itp.  - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 07.08.2020 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 10.11.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie na koordynatora do spraw dostępności powołana jest Marta Zielonka.

Procedury i dokumenty zamieszczone są w zakładce Załatwianie spraw w urzędzie.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można się z nami skontaktować:

  • pisząc na adres poczty elektronicznej wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
  • dzwoniąc na numer telefonu 89 524 14 50
  • pisząc pismo i wysyłając je na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze od ulicy Szarych Szeregów (wejście główne) ze schodami, bez podjazdu, drugie od strony parkingu z możliwością skorzystania z ruchomego podjazdu.

Przed drzwiami wejściowymi do siedziby zamontowana jest tablica tyflograficzna parteru budynku.  Drzwi wejściowe, szklane, ciężkie, otwierane ręcznie. Na ścianie domofon z kamerą, połączony z sekretariatem.

Po wejściu przez główne drzwi dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Po wejściu od strony parkingu dostępny tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie piwnicy.

W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej,

Na parkingu, za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma toalety przygotowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sekretariacie jest pętla indukcyjna. Możliwe jest skorzystanie z pętli w każdym pomieszczeniu budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym. 

Do celów ewakuacji dostępny jest materac ewakuacyjny z zabezpieczeniem głowy osoby nieprzytomnej. 

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego, niezbędne jest złożenie wniosku o zapewnienie dostępności ze wskazaniem tematu sprawy.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

Do budynku prowadzą 4 wejścia, w tym 1 wejście od ulicy Warszawskiej, 3 od ulicy Tuwima. Tylko jedno wejście ma podjazd dla wózków.

Do wejścia głównego od strony Tuwima prowadzą dwa niskie stopnie. Drzwi wejściowe, szklane, ciężkie, otwierane ręcznie. Na ścianie domofon z kamerą, połączony z sekretariatem. Wejście do sekretariatu po schodach, bez podjazdu.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. W pobliżu tabliczka z numerem telefonu, pod który należy zadzwonić w razie konieczności wejścia do budynku.

Z uwagi na specyfikę wykonywanych badań dostęp do pomieszczeń technicznych nie jest możliwy. 

W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej.

Nad wejściami brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma toalety przygotowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wybranych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sekretariacie jest pętla indukcyjna. Możliwe jest skorzystanie z pętli w każdym pomieszczeniu budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym. 

Do celów ewakuacji dostępny jest materac ewakuacyjny z zabezpieczeniem głowy osoby nieprzytomnej. 

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego, niezbędne jest złożenie wniosku o zapewnienie dostępności ze wskazaniem tematu sprawy.

Aplikacje mobilne

brak

 

Aktualne oświadczenie sporządzono dnia 10.11.2023 r.

Raport o dostępności z 2021 roku - załącznik

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (07.08.2020 godz. 10:35)
Ostatnia zmiana: Agata Jeglińska (04.04.2024 godz. 07:47)
Rejestr zmian