Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenia naruszeń prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 1. zamówień publicznych,
 2. usługi produktów i rynków finansowych,
 3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
 5. bezpieczeństwa transportu,
 6. ochrony środowiska,
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 8. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 10. zdrowia publicznego,
 11. ochrony konsumentów,
 12. ochrony prywatności i danych osobowych,
 13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 14. interesów finansowych UE,
 15. rynku wewnętrznego UE, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ustanawia następujące kanały zgłoszeń:

 • adres e-mail: zgloszenia@olsztyn.wiw.gov.pl
 • adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
 • telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii ( w trakcie budowy);
 • na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny zgłaszającego,
 2. temat zgłoszenia,
 3. opis naruszeń prawa,
 4. adres lub miejsce, w którym doszło do naruszeń prawa.

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że zgłaszający podał adres do kontaktu.

Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.

Wytworzenie: Jacek Salmanowicz (20.12.2021 godz. 09:28)
Publikacja: Jacek Salmanowicz (20.12.2021 godz. 09:29)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (05.06.2023 godz. 12:10)
Rejestr zmian