Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw w Urzędzie

Informacje ogólne

 
Godziny pracy w Urzędzie:
 • poniedziałki     8:00 - 16:00
 • wtorki - piątki  7:30 - 15:30
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jego zastępca lub osoba upoważniona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w:
 • poniedziałki    w godz. 8:00 - 16:00
 • wtorki              w godz 7:30 - 16:00
 • środy - piątki   w godz. 7:30 - 15:30
Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
 • skarg kierowanych do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii -  
  w kancelarii Urzędu - w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, I piętro, pokój nr 111. 
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
 • Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
 • składać na dziennik podawczy (w godz. 730- 1515)
 • przesyłać faksem na numer: 089 5241477
Przyjmowanie korespondencji:
 • w kancelarii Urzędu - w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, I piętro, pokój nr 111.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.775 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr. 5, poz. 46) oraz ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

Podstawowe informacje o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w Polskim Języku Migowym (PJM)

Wideo

I. Informacja dotycząca braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm., zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Wojewódzki inspektorat Weterynarii w Olsztynie o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Informację o braku dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja. Wersja w języku migowym nie jest dostępna. Opłat -brak.

Informacja o braku dostępności powinna zawierać (w załączeniu wzór):
• dane kontaktowe wnioskodawcy, czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą, czyli jak można się z Tobą skontaktować
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę

Informacje o braku dostępności można zgłosić:
• osobiście: w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, w godzinach 7.30-15.30
• drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7,
• na adres mailowy: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl 
• na adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na ePUAP: /wiwolsztyn/SkrytkaESP

 
II. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej w podmiocie publicznym.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej w podmiocie publicznym?
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.
WAŻNE – warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie interesu faktycznego wobec instytucji. Interes faktyczny to potrzeba skorzystania z usług świadczonych przez podmiot publiczny.

Co napisać we wniosku?
Ustawa dokładnie precyzuje dane, które musza się tam znaleźć (w załączeniu wzór).
A są to:
• dane kontaktowe wnioskodawcy, czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz)
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą, czyli jak można się z Tobą skontaktować
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
• osobiście: w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, w godzinach 7.30-15.30
• drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7,
• na adres mailowy: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl 
• na adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na ePUAP: /wiwolsztyn/SkrytkaESP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.
W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

III. Skarga na brak dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej

Kiedy masz prawo złożyć skargę?
Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot ten dostępności nie zapewnił lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności przez organ na złożony uprzednio przez Ciebie został złożony wniosek o zapewnienie dostępności.
Do kogo składasz skargę na brak dostępności?
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.

Co musisz napisać w skardze?
Musisz podać takie dane, jak:
• dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza Ci w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Toba skontaktować,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę

 

Informacja o braku dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Marta Zielonka, tel. 89 524 14 60

E-mail: marta.zielonka@olsztyn.wiw.gov.pl 

 

Tekst odczytywany maszynowo (plik tekstwowy word)

Tekst odczytywany maszynowo (plik pdf)

Dostępność dokumentów cyfrowych (plik pdf)

Informacja dla osób Głuchych załatwiających sprawy w urzędzie (plik pdf)

Informacja dla osób na wózkach inwalidzkich załatwiających sprawy w urzędzie - załącznik z informacją

Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (plik word)

Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (plik pdf)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe - załącznik z informacją

Plan działania - załącznik z informacją

Wytworzenie: Jacek Salmanowicz (26.08.2016 godz. 08:14)
Publikacja: Jacek Salmanowicz (29.08.2016 godz. 06:56)
Ostatnia zmiana: Agata Jeglińska (14.02.2024 godz. 11:42)
Rejestr zmian