Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

I. Forma wnoszenia wniosku
W postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.) złożony poprzez
 
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl,
  • pisemnie przy użyciu załączonego formularza złożonego w Sekretariacie (ul. Szarych Szeregów 7) lub przesłanego listownie na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
 
II. Opłaty
W przypadku konieczności poniesienia przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Inspektorat może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
III. Forma zakończenia sprawy
Odpowiedź na złożony wniosek (udzielenie informacji, decyzja o odmowie lub umorzeniu sprawy).
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Głównego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
VI. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).
 
Załączniki:
Sugerowany wzór wniosku
Wytworzenie: Jacek Salmanowicz (29.08.2016 godz. 07:16)
Publikacja: Jacek Salmanowicz (29.08.2016 godz. 07:17)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (28.10.2020 godz. 13:22)
Rejestr zmian