Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

06.04.2017 godz. 10:18

W–M Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w zostało opublikowane Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem ptasiej grypy

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r.  zostało opublikowane  Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722), które uchyla rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091).
Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wchodzi w życie w dniu 6 kwietnia 2017 r. i
1) nakazuje przede wszystkim:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii objawów klinicznych u drobiu ( np. nagle padnięcia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, znaczny spadek nieśności)
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie utrzymywanych ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
2) zakazuje
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  1. Treść rozporządzenia
17.03.2017 godz. 11:31

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody W-M w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1 Wojewody W-M z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1 Wojewody W-M z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091) nakazujące m.in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi oraz utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki.

  1. Treść rozporządzenia
03.11.2016 godz. 09:18

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuje o zmianach w przepisach i rejestracji zwierząt

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż 18 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. ( Dz. U. poz. 1605). W związku z tym, zmianie uległy niektóre zapisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r. poz.1172 ze zm.)

Treść informacji

01.11.2016 godz. 17:34

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż 27 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. poz. 1770). W związku z wprowadzanymi zmianami, nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń. Rozporządzenie wchodzi w życie 4 listopada 2016 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x