Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Grypa ptaków

Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Powiatowych Lekarzy Weterynarii wydane w związku z wystąpieniem grypy ptaków

2021

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/906 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich, określająca zasięg obszarów zapowietrzonego i zagrożonego, dostępna jest pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0906&from=EN

ULOTKA - zasady ochrony stad drobiu przed HPAI

"Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx."

 

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Powiatowych Lekarzy Weterynarii wydane w związku z wystapieniem ognisk grypy ptaków.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/keywordbrowse/184

 

2020

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-ryzyku-wystapienia-w-Polsce-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-w-sezonie-jesienno-zimowym-20202021/idn:1484

 

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

  1. Treść informacji
  2. Ulotka
  3. Apel do hodowców MRiRW i GLW

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722):

  1. Treść rozporządzenia

1) nakazuje przede wszystkim:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii objawów klinicznych u drobiu ( np. nagle padnięcia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, znaczny spadek nieśności)
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie utrzymywanych ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
2) zakazuje
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

 

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Treść wytycznych

 

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:18)
Publikacja: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:25)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Kawecka (16.06.2021 godz. 06:42)
Rejestr zmian