Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Grypa ptaków

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków - ogniska, obszary, mapy

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Apel Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący zgłaszania przypadków znalezienia zwłok padłych ptaków.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o znacznym pogorszeniu się w ostatnich tygodniach sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie. W związku z powyższym konieczne jest zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków, skoncentrowanego na grupach ryzyka – głównie gęsi, łabędzie, kaczki, ptaki drapieżne. W tym celu apeluję o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wszystkich przypadków znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego.

 

Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Powiatowych Lekarzy Weterynarii wydane w związku z wystąpieniem grypy ptaków

 

ULOTKA - zasady ochrony stad drobiu przed HPAI

 

Grypa ptaków - informacje ogólne

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2021/2022

 

 

Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

  1. Treść informacji
  2. Ulotka
  3. Apel do hodowców MRiRW i GLW

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722):

  1. Treść rozporządzenia

1) nakazuje przede wszystkim:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii objawów klinicznych u drobiu ( np. nagle padnięcia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, znaczny spadek nieśności)
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie utrzymywanych ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
2) zakazuje
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

 

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Treść wytycznych

 

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:18)
Publikacja: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:25)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (05.01.2022 godz. 10:33)
Rejestr zmian