Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Grypa ptaków

Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

  1. Treść informacji
  2. Ulotka

Opinia PIWet – PIB w Puławach nt. zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków HPAI

  1. Treść opinii

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r.  zostało opublikowane  Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722), które uchyla rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091).
Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wchodzi w życie w dniu 6 kwietnia 2017 r. i
1) nakazuje przede wszystkim:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii objawów klinicznych u drobiu ( np. nagle padnięcia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, znaczny spadek nieśności)
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie utrzymywanych ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
2) zakazuje
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  1. Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1 Wojewody W-M z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091) nakazujące m.in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi oraz utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki.

  1. Treść rozporządzenia

Komunikat Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w województwie warmińsko - mazurskim.

  1. Treść komunikatu

Komunikat Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w województwie warmińsko - mazurskim.

  1. Treść komunikatu

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 1 z dnia 30 stycznia 2017 r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

  1. Treść rozporządzenia

Apel do hodowców drobiu MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Treść apelu

Aktualna sytuacja epizotyczna na terenie Polski w zakresie grypy ptaków

Informacja dla hodowców drobiu

Treść komunikatu

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Treść wytycznych

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść rozporządzenia

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:18)
Publikacja: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:25)
Ostatnia zmiana: Radosław Grochowalski (13.09.2017 godz. 08:14)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x