Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania inspekcji

1.Inspektorat dla ochrony zdrowia zwierząt oraz zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego dla zdrowia publicznego, realizuje zadania Wojewódzkiego Lekarza obejmujące w szczególności:

2.Ustalanie kierunków działania, wydawanie instrukcji określających sposób postępowania dla powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz kontrolowanie sposobu wykonywania przez nich zadań Inspekcji;

3.Wydawanie powiatowym lekarzom weterynarii poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności oraz żądanie od nich informacji z zakresu ich działania;

4.Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego;

5.Opracowywanie wojewódzkich programów dotyczących realizacji zadań w zakresie:
- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym wynikających z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
- badania kontrolne zakażeń zwierząt;
- monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;
- planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.

6.Sprawowanie nadzoru na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego nad obrotem produkatami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt;

7.Organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii;

8.Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego w zakresie realizowanych zadań.

9.Inspektorat realizuje również zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjno-gospodarczej i zaopatrzenia, prawnej, spraw pracowniczych, spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej związane z jej działalnością.

10.Urzędowe badania laboratoryjne przeprowadza Zakład Higieny Weterynaryjnej, będący regionalnym laboratorium weterynaryjnym w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 15:33)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 06:48)
Rejestr zmian